Hur vet vi om vi lyckas?

Externa mätningar

Gymnasieantagningen har i samarbete med STORSTHLM tagit fram en kvalitetsenkät som alla gymnasieskolor i länet genomför varje år bland årskurs två-elever på gymnasiet. Syftet är att ge årskurs nio-elever en objektiv information om de olika gymnasieskolorna. Enkäten innehåller bl a frågor om trivsel och utbildning.

Gymnasieantagningen har utsett en arbetsgrupp för att revidera och ta fram förslag på en ny elevenkät för år 2 gymnasiet till hösten 2023. Detta innebär att under våren 2023 genomförs ingen elevenkät. Resultatet av nästa elevenkät att ta del av kommer publiceras april 2024.

Skolinspektionens skolenkät genomförs av alla gymnasieelever i Sverige i årskurs 2
vartannat år.

Interna mätningar

Varje termin genomför skolan en omfattande enkätundersökning med samtliga elever. Denna undersöker nöjdheten kring undervisning, trivsel och miljö. Resultatet av enkäten ligger sedan till grund för skolans fortsatta och systematiska kvalitetsarbete. Nedan kan du även se den arbetsmiljöenkät vi genomför varje år.

skolbild2