Elevhälso­teamet

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet (EHT) jobbar aktivt för att undanröja hinder för ditt lärande. Vi som jobbar med detta är Marianne Eklund – skolsköterska, Marie Nordberg – specialpedagog, Josefin Westling – specialpedagog, Eva-Lena Bromley – kurator, Katarina Vilén – kurator och Per Hagdahl – biträdande rektor. Vi har också till vår hjälp skolläkare Anna Leijon. EHT träffas en gång i veckan för att gå igenom elevärenden. Vi har också vid behov elevkonferenser (EK) där vi träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare och handledare. Dessa möten kan handla om stor frånvaro, svårigheter att nå målen, sjukdom eller annat som lägger hinder för elevens lärande. EHT utreder och beslutar om åtgärdsprogram för eleven. Ett åtgärdsprogram skrivs om eleven visar sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisningen och programmet syftar till att hitta strategier för att eleven ska nå målen och utveckla sitt lärande. EHT jobbar också förebyggande genom att informera lärare, personal och elever om nya rön kring hälsa och inlärning.

Handlingsplaner

EHT-TT för lärarna

Vi erbjuder våra lärare EHT-Tutorial Time en gång per vecka, onsdagar kl 15.00-16.30 där de kan ta upp sin oro kring elever och grupper. Det kan bl.a. handla om studieresultat, stor frånvaro och trivsel. På EHT-TT finns hela elevhälsan samlad så att vi gemensamt kan se hur vi går vidare.

Roll Call och TT för eleverna

Du som är elev ska alltid kontakta din handledare om du vill ha hjälp med studieplanering. På Roll call (liknande klassråd) ses hela klassen en gång i veckan. På TT (Tutorial Time) kan du som elev träffa dina lärare för att prata om specifika kurser. I vissa fall kan specialpedagogen vara med vid möten med elev och handledare för att tillsammans se hur ni går vidare.

Elevhälsoteamet är

 
Skol­sköterska Marianne Eklund wpid-1411035692-47955c6ffaf7c22061736b76856213c5.jpg
 
Kurator Eva-Lena Bromley
 
Kurator Katarina Vilén
 
Special­pedagog Marie Nordberg
 
Special­pedagog Josefin Westling
 
Biträdande rektor Per Hagdahl
 
Skol­läkare Anna Leijon är på skolan var tredje vecka. Tid hos skolläkare beställs via skolsköterska Marianne Eklund.