Kvalitet i praktiken

Formativ bedömning

Forskning visar att undervisning som bygger på formativ bedömning är effektiv för att främja elevers lärande och resultat. En formativ bedömning bygger på återkoppling som är framåtsyftande och som hjälper elever att skapa strategier för sitt eget lärande. På Täby Enskilda utvecklar vi detta arbetssätt sedan ett par år genom att synliggöra förväntningar i arbetet. Vi använder digitala verktyg för att arbeta processuellt med elevportföljer. Formativ bedömning som förhållningssätt och arbetssätt är en process som både lärare och elever är delaktiga i för att utveckla goda lärmiljöer.

Lärmiljöer

Vi bygger kontinuerligt om för att skapa bästa möjliga lärmiljö för alla i skolan. Vi skapar nya klassrum och arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar för maximalt ljusinsläpp. Kunskapens Hav är en stor gemensam yta där samtal och samarbete flödar. Vi bygger också fler mindre grupprum där man kan gå undan för att få lugn och ro. Även biblioteket är en plats där det finns möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är byggda för att främja passion för lärande.

Vår specialpedagog Marie Nordberg och vår förestelärare Lars Björklund leder ett arbete om tillgängligt lärande som inbegriper hela lärmiljön, såväl den pedagogiska som den fysiska. Detta arbete skall göra oss ännu bättre på att möta alla elevers behov och förutsättningar.

Support och Reflektion

Varje vecka finns det schemalagt extra handledning med elevernas respektive matematiklärare. Passet används både för att få stöd och hjälp men också för att ha möjlighet att få en extra utmaning för att kunna nå så långt som möjligt.

Tutorial Time

På onsdag eftermiddag finns det möjlighet att boka handledning hos valfri lärare. Inga andra lektioner pågår under den tiden vilket gör att alla kan utnyttja denna frivilliga möjlighet till extra hjälp.

Förstelärare och specialpedagoger på Täby Enskilda

Täby Enskilda har ett specialpedagogteam som leds av vår specialpedagog Marie Nordberg. Våra åtta förstelärare är Jenny Bellinder, Lars Björklund, Malin Jonsson, Sven Bellinder, Martin Gerdin, Astrid Mårtensson, Allan Hennius och Elizabeth Sandström.

Specialpedagogteamet har till uppgift att stötta lärarna och undanröja hinder för elevernas lärande.

Förstelärarna har ett gemensamt ansvar att leda utvecklingsarbetet kring formativ bedömning och kollegialt lärande utifrån ett helhetsperspektiv, och detta sker både på studiedagar och löpande under terminen i programråden. På programråden fungerar förstelärarna som lärspridare. Dessutom har förstelärarna ett tydligt ansvar att leda samtal om likvärdig bedömning och betygssättning. Förstelärare deltar i pedagogiska utvecklingsmöten tillsammans med rektor, biträdande rektor och specialpedagog och på dessa möten utgår vi ifrån den senaste forskningen, och diskuterar den med koppling till vår egen undervisning och situationen och behoven på Täby Enskilda Gymnasium.

Matematiklyftet

Täby Enskilda har deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet under flera år. Det sker en omfattande metodisk utveckling för skolans lärare i matematik. Skolan har en erfaren förstelärare i matematik. Alla program har utökad matematikundervisning i tid och lärarresurser. Varje dag erbjuds extra handledning utifrån individuella behov och önskemål om stöd och utmaning vid våra Support och Reflektionspass.

Har du frågor om matematikämnet? Kontakta förstelärare Martin Gerdin.

Läslyftet

Skolan har varit del av Skolverkets projekt Läslyftet för gymnasiet. Vi vet att läsförståelse inte är något som kommer automatiskt, utan att det krävs ett aktivt arbete med olika lässtrategier för att uppnå god läsförståelse. Förstelärare Jenny Bellinder arbetar aktivt tillsammans med de andra lärarna för att utveckla arbetet med läsförståelse och lässtrategier på Täby Enskilda Gymnasium.

Vi utgår bland annat från lärarutbildaren och forskaren Barbro Westlunds material och metoder, eftersom dessa har dokumenterad effekt på läsförståelse. Vi lär oss olika lässtrategier vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas med sitt läsande i olika situationer.

Läsförståelse är komplext och vi utvärderar och reflekterar kring undervisningen kontinuerligt. Vi tror att arbetet med läsförståelse är viktigt även på gymnasienivå, och att det är något som angår alla lärare.

Har du frågor om läslyftet? Kontakta förstelärare Jenny Bellinder.

Eleven i centrum

Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det hoppas vi att du kommer att känna från dag ett. En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill vara en plats där respekten och fascinationen för dig som individ styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska känna dig sedd, få utmaningar och uppmuntran som gör att du mognar och växer som individ.

Checkpointtillfällen

Vi följer din utveckling noga, så att du och dina vårdnadshavare alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal checkpointtillfällen stämmer vi av om du ligger i fas med dina studier eller om det finns skäl till oro. I mitten av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår en ständig dialog med lärarna om hur du ska kunna nå ännu längre i din utveckling.

Introduktionsvecka för alla ettor

När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammans med alla andra nya ettor skolan för dig själv. Under denna introduktionsvecka visar vi dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasietiden. Vi varvar praktiskt kunnande med sociala aktiviteter som stärker gruppkänslan och tillhörigheten.

Resor och internationalisering

För att ge dig nya infallsvinklar vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Vi har genom åren anordnat bildningsresor, inrikes och utrikes, som du som elev i årskurs två kan söka till. Dessa resor vill vi återuppta så snart det går! Dessutom samarbetar vi med universitet och näringsliv i Sverige för att du ska få den bästa utbildningen.

Foto: Louise Nilsson