Kvalitet i praktiken

Formativ bedömning

Forskning visar att en undervisning som bygger på en formativ bedömning är effektiv för att höja elevers lärande och resultat. En formativ bedömning bygger på återkoppling som är framåtsyftande och som hjälper elever att skapa strategier för sitt eget lärande. På TEG utvecklar vi detta arbetssätt sedan ett par år genom att synliggöra förväntningar i arbetet. Vi använder digitala verktyg för att arbeta processuellt med elevportföljer. Formativ bedömning som förhållningssätt och arbetssätt är en process som både lärare och elever är delaktiga i för att utveckla goda lärmiljöer.

Marie Nordberg

Likvärdig bedömning

Täby Enskilda samarbetar med övriga gymnasieskolor i Täby och Danderyd kring likvärdig bedömning vid regelbundna träffar. Syftet är att säkerställa att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt sätt i alla våra skolor. Elevernas rättssäkerhet är central i detta arbete.

Lärmiljöer

Vi bygger kontinuerligt om för att skapa bästa möjliga lärmiljö för alla i skolan. Vi skapar nya klassrum och arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar för maximalt ljusinsläpp. Kunskapens Hav är en stor gemensam yta där samtal och samarbete flödar. Vi bygger också fler mindre grupprum där man kan gå undan för att få lugn och ro. Även biblioteket är en plats där det finns möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är byggda för att främja passion för lärande.

DSC_0237

Science support

Varje dag finns det möjlighet till extra handledning av en matematiklärare. Passet används både för att få stöd och hjälp men också för att ha möjlighet att få en extra utmaning för att kunna nå så långt som möjligt.

Tutorial time

På onsdag eftermiddag finns det möjlighet att boka handledning hos valfri lärare. Inga andra lektioner pågår under den tiden vilket gör att alla kan utnyttja denna frivilliga möjlighet till extra hjälp.

Förstelärare på Täby Enskilda

Vi är åtta förstelärare på Täby Enskilda Gymnasium: Ellinor Björnegren, Karin Elmquist, Lars Björklund, Marika Gustafsson, Per-Anders von Scheele, Robert Selin, Sven Bellinder, Stephan Persson. Förstelärarna har ett gemensamt ansvar att leda utvecklingsarbetet kring formativ bedömning och kollegialt lärande utifrån ett helhetsperspektiv, och detta sker både på studiedagar och löpande under terminen i programråden. På programråden fungerar förstelärarna som lärspridare. Dessutom har förstelärarna ett tydligt ansvar att leda samtal om likvärdig bedömning och betygssättning. Förstelärare deltar i pedagogiska utvecklingsmöten tillsammans med rektor, biträdande rektor och specialpedagog och på dessa möten utgår vi ifrån den senaste forskningen, och diskuterar den med koppling till vår egen undervisning och situationen och behoven på Täby Enskilda Gymnasium.

Matematiklyftet

Täby Enskilda har deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Det sker en omfattande metodisk utveckling för skolans lärare i matematik. Skolan har en erfaren förstelärare i matematik. Alla program har utökad matematikundervisning i tid och lärarresurser. Varje dag erbjuds extra handledning utifrån individuella behov och önskemål om stöd och utmaning vid våra Science Support-pass. Frågor? Kontakta förstelärare Per-Anders von Scheele.

Läslyftet

Skolan ingår även i Skolverkets projekt Läslyftet för gymnasiet där sex till tio lärare ses regelbundet för att utveckla undervisningen tillsammans. Programchefen Åsa Edenfeldt arbetar aktivt tillsammans med de andra lärarna för att utveckla arbetet med läsförståelse och lässtrategier på Täby Enskilda Gymnasium. Vi vill väcka läslust men också verka för ökad läsförståelse. Idag vet vi att läsförståelse inte är något som kommer automatiskt, utan att det krävs ett aktivt arbete med olika lässtrategier för att uppnå god läsförståelse. Vi utgår bland annat från lärarutbildaren och forskaren Barbro Westlunds material och metoder, eftersom dessa har dokumenterad effekt på läsförståelse. Vi lär oss olika lässtrategier vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas med sitt läsande i olika situationer. Läsförståelse är komplext och vi utvärderar och reflekterar kring undervisningen kontinuerligt. Vi tror att arbetet med läsförståelse är viktigt även på gymnasienivå, och att det är något som angår alla lärare. Frågor? Kontakta programchefen Åsa Edenfeldt.

åsa
skolbild2