Kvalitet i praktiken

Eleven i centrum

Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det hoppas vi att du kommer att känna från dag ett. En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill vara en plats där respekten och fascinationen för dig som individ styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska känna dig sedd, få utmaningar och uppmuntran som gör att du mognar och växer som individ.

Förstelärare och specialpedagoger på Täby Enskilda

Vi har åtta förstelärare som tillsammans med specialpedagoger, ledning och elevhälsoteamet ingår i vår pedagogiska utvecklingsgrupp. I denna grupp utgår vi ifrån den senaste forskningen, och diskuterar den med koppling till vår egen undervisning och situationen och behoven på Täby Enskilda Gymnasium.

Förstelärarna har ett gemensamt ansvar att leda den pedagogiska utvecklingen på skolan. Detta sker både på studiedagar och löpande under terminen i programråd och ämnesmöten. Dessutom har förstelärarna ett tydligt ansvar att leda samtal om likvärdig bedömning och betygssättning.

Täby Enskilda har ett specialpedagogteam som har till uppgift att stötta lärarna och undanröja hinder för elevernas lärande.

Studietid

På onsdagar, en timme, kan eleverna besöka valfri lärare i klassrummen för handledning kring sina ämnen. Inga andra lektioner pågår under den tiden vilket gör att alla kan utnyttja denna frivilliga möjlighet till extra hjälp.

Matematik

Alla program har utökad matematikundervisning i tid och lärarresurser. Vi har även så kallade Matte+-grupper för elever som behöver extra stöd i matematikämnet.

Läsning

Läsförståelse är komplext och vi utvärderar och reflekterar kring läsning i undervisningen kontinuerligt. Arbetet med läsförståelse är viktigt det är något som angår alla lärare.

Lägesrapport

Vi följer din utveckling noga, så att du och dina vårdnadshavare alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal lägesrappoprter stämmer vi av om du ligger i fas med dina studier eller om det finns skäl till oro. I mitten av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår en dialog med lärarna om hur du ska kunna nå längre i din utveckling.

Lärmiljöer

Vi bygger kontinuerligt om för att skapa bästa möjliga lärmiljö för alla i skolan. Våra klassrum har låg bullernivå och gott om ljusinlsäpp. Kunskapens Hav och Lärandets Ocean är stora gemensamma ytor där samtal och samarbete flödar. Vi har också flera mindre grupprum där man kan gå undan för att få lugn och ro. Även biblioteket är en plats där det finns möjlighet till mer avskildhet.

Introduktionsdagar för alla ettor

När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammans med alla andra nya ettor skolan för dig själv. Under dessa introduktionsdagar visar vi dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasietiden. Vi varvar praktiskt kunnande med sociala aktiviteter som stärker gruppkänslan och tillhörigheten.

Resor och internationalisering

För att ge dig nya infallsvinklar vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Vi har genom åren anordnat bildningsresor, inrikes och utrikes, som du som elev kan söka till.

Foto: Louise Nilsson