Kvalitet i praktiken

Formativ bedömning

Forskning visar att undervisning som bygger på formativ bedömning är effektiv för att främja elevers lärande och resultat. En formativ bedömning bygger på återkoppling som är framåtsyftande och som hjälper elever att skapa strategier för sitt eget lärande. På Täby Enskilda utvecklar vi detta arbetssätt genom att synliggöra förväntningar i arbetet. Vi använder digitala verktyg för att arbeta processuellt med elevportföljer. Formativ bedömning som förhållningssätt och arbetssätt är en process som både lärare och elever är delaktiga i för att utveckla goda lärmiljöer.

Lärmiljöer

Vi bygger kontinuerligt om för att skapa bästa möjliga lärmiljö för alla i skolan. Vi skapar nya klassrum och arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar för maximalt ljusinsläpp. Kunskapens Hav och Lärandets Ocean är stora gemensamma ytor där samtal och samarbete flödar. Vi har också flera mindre grupprum där man kan gå undan för att få lugn och ro. Även biblioteket är en plats där det finns möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är byggda för att främja passion för lärande.

Studietid

På onsdagar, en timme, finns det möjlighet att boka handledning hos valfri lärare. Inga andra lektioner pågår under den tiden vilket gör att alla kan utnyttja denna frivilliga möjlighet till extra hjälp.

Förstelärare och specialpedagoger på Täby Enskilda

Täby Enskilda har ett specialpedagogteam som har till uppgift att stötta lärarna och undanröja hinder för elevernas lärande.

Vi har åtta förstelärare som tillsammans med specialpedagoger, ledning och elevhälsoteamet ingår i vår pedagogiska utvecklingsgrupp. I denna grupp utgår vi ifrån den senaste forskningen, och diskuterar den med koppling till vår egen undervisning och situationen och behoven på Täby Enskilda Gymnasium.

Förstelärarna har ett gemensamt ansvar att leda utvecklingsarbetet kring formativ bedömning och kollegialt lärande utifrån ett helhetsperspektiv, och detta sker både på studiedagar och löpande under terminen i programråd och ämnesmöten. Dessutom har förstelärarna ett tydligt ansvar att leda samtal om likvärdig bedömning och betygssättning.

Matematiklyftet

Täby Enskilda har deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet under flera år. Det sker en omfattande metodisk utveckling för skolans lärare i matematik. Skolan har en erfaren förstelärare i matematik. Alla program har utökad matematikundervisning i tid och lärarresurser. Varje dag erbjuds extra handledning utifrån individuella behov och önskemål om stöd och utmaning vid våra Support och Reflektionspass.

Läslyftet

Skolan har varit del av Skolverkets projekt Läslyftet för gymnasiet. Vi vet att läsförståelse inte är något som kommer automatiskt, utan att det krävs ett aktivt arbete med olika lässtrategier för att uppnå god läsförståelse. En av våra förstelärare arbetar aktivt tillsammans med de andra lärarna för att utveckla arbetet med läsförståelse och lässtrategier på Täby Enskilda Gymnasium.

Vi utgår bland annat från lärarutbildaren och forskaren Barbro Westlunds material och metoder, eftersom dessa har dokumenterad effekt på läsförståelse. Vi lär oss olika lässtrategier vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas med sitt läsande i olika situationer.

Läsförståelse är komplext och vi utvärderar och reflekterar kring undervisningen kontinuerligt. Vi tror att arbetet med läsförståelse är viktigt även på gymnasienivå, och att det är något som angår alla lärare.

Eleven i centrum

Vi på Täby Enskilda är här för din skull och det hoppas vi att du kommer att känna från dag ett. En av livlinorna i vår vision handlar om att vi vill vara en plats där respekten och fascinationen för dig som individ styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska känna dig sedd, få utmaningar och uppmuntran som gör att du mognar och växer som individ.

Lägserapport

Vi följer din utveckling noga, så att du och dina vårdnadshavare alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal lägesrappoprter stämmer vi av om du ligger i fas med dina studier eller om det finns skäl till oro. I mitten av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår en dialog med lärarna om hur du ska kunna nå längre i din utveckling.

Introduktionsdagar för alla ettor

När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammans med alla andra nya ettor skolan för dig själv. Under dessa introduktionsdagar visar vi dig allt som kan vara bra att veta inför gymnasietiden. Vi varvar praktiskt kunnande med sociala aktiviteter som stärker gruppkänslan och tillhörigheten.

Resor och internationalisering

För att ge dig nya infallsvinklar vill vi ta in omvärlden i skolan. Vi har en stolt tradition av internationellt samarbete med skolor och organisationer i flera delar av världen. Vi har genom åren anordnat bildningsresor, inrikes och utrikes, som du som elev kan söka till. Dessutom samarbetar vi med universitet och näringsliv i Sverige för att du ska få den bästa utbildningen.

Foto: Louise Nilsson