Information till elever och vårdnadshavare om anpassningar för minskning av smittspridning av Covid-19

Hur arbetar vi på Täby Enskilda för att minska smittspridningen i samhället?

Vi har valt att anpassa vår verksamhet på en rad punkter som vi tror och hoppas ska bidra till att elever och personal känner sig trygga med att komma till skolan. Den mest centrala delen handlar om att i snitt 25% av eleverna studerar på distans varje dag, enligt ett rullande schema, och vi kallar detta upplägg partiell distansundervisning, eller PARDIS. Genom denna anpassning kan vi minska belastningen på lokaltrafiken liksom trängseln i skolan i allmänhet och i matsalen i synnerhet. Det rullande schemat har noggrant planerats för att inga elevgrupper eller kurser ska “drabbas” extra hårt, utan distansundervisningen är så jämnt fördelad som möjligt – över tvåor och treor. När det gäller ettorna är hållningen tills vidare 100% “närundervisning”.

Varje vecka kommer vi i Schoolity att visa en översikt över vilka tvåor och treor som har distansundervisning.

Särskilda omständigheter kan förstås råda på individnivå, och det gäller framför allt om du har milda förkylningssymtom. Då har du möjlighet att tillgodogöra dig det väsentligaste av undervisningen hemifrån, utan att få ogiltig frånvaro. Det kan till exempel handla om att du som elev följer med i lektionsloggen och har viss kontakt med läraren under lektionen kanske via chatt-funktionen. Det är av oerhörd vikt att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen och därmed stannar hemma om vi har förkylningssymtom – samt två dagar efter att symtomen upphört. 

All personal delar ansvaret för att uppmana elever som uppvisar symtom att gå hem och vi vädjar till förståelse för detta. Blir du ombedd att gå hem – går du hem. Självklart kommer tillfällen att exempelvis genomföra eventuella examinationer som man missar vid senare tillfälle – och i vissa fall kommer de även kunna genomföras på distans.

I allvarligare fall där elev eller anhörig tillhör riskgrupp sker kontakt med elevhälsan.

Vi vill också påminna om att det är möjligt att situationen ändras under terminen och att nya anpassningar kan komma att införas, så det allra viktigaste att bära med sig är en öppenhet för förändringar och mottaglighet för ny information som kan komma. Skolan tar tre veckor i taget och utvärderar detta upplägg kontinuerligt.

Till grund för anpassningarna ligger de beslut och rekommendationer som har kommit från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och regeringen, framför allt två för skolan centrala beslut: dels det som kom från regeringen i juni om att gymnasieskolorna ska återgå till ordinarie undervisning, dels den förordningsändring som kom senare under sommaren och som uppmanar skolor att ta sitt ansvar för att minska belastningen på lokaltrafiken, genom att organisera undervisningen i en kombination mellan närundervisning och distansundervisning. 

När kan elever gå tillbaka till skolan om de varit sjuka?

Information från Folkhälsomyndigheten 2020-09-01

Exempel på andra åtgärder och anpassningar vi genomför för att minska smittspridning

  • Personalen äter i separat matsal (sal 11), för att frigöra ytterligare sittplatser i matsalen, och minska köbildningen i matsalen.
  • Plexiglas i reception och kafeteria.
  • Klassrummen vädras mellan lektioner, och fönstren hålls öppna ofta.
  • Skärpta städrutiner. Stor vikt läggs vid dörrar, handtag och centrala ytor.
  • Kafeterian blir kontantfri.
  • Våra klassrum är anpassade för 25-30 elever. Vi kommer att möblera dem på säkrast möjliga sätt.
  • I klassrummen kommer det att finnas medel för desinfektion av ytor och även pump med handgel.
  • Handspritduschar finns på flera platser i skolan.

Hur ska jag som elev tänka?

Fråga: Jag är elev i årskurs 1 – behöver jag ens bry mig om den partiella distansundervisningen? 
Svar: Just nu är det inte aktuellt med distansundervisning för årskurs 1, men det kan komma att ändras. Det kan vara bra att vara beredd på att nya direktiv kan komma när som helst från myndighetshåll, och skolans personal har kontinuerligt möten där situationen och anpassningarna utvärderas, och utifrån slutsatser från dessa möten kan nya beslut fattas.

Fråga: Jag går i en ekonomitvåa och jag fattar inte när ska jag vara i skolan och när inte? Jag ser i Schoolity att första svensklektionen ska vara på distans, är det alltså torsdagar som jag ska plugga på distans?
Svar: Nej, DISTANS kommer att ske enligt ett rullande schema, som innebär att varje veckodag och därmed kurs, ska “drabbas” lika mycket. Målsättningen är alltså att du ska ha lika många lektioner på distans i alla ämnen. Det innebär konkret att vissa veckor har du en dag på distans och vissa veckor två dagar. För att veta vad som gäller tittar du i Schoolity – distanslektionerna är tydligt markerade genom ordet DISTANS i rött allra först i beskrivningen!

Fråga: Jag läser italienska 1 med elever från flera andra program. Hur ska jag göra när italienskan infaller på en dag som min klass har distansundervisning?
Svar: Alla elever i tvåan och trean som läser språk med elever i blandgrupper (det vill säga med elever från andra program och ibland även årskurser) ska sträva efter att delta på plats. Det allra bästa för din språkliga utveckling är att du deltar på samma sätt som ettorna. Om du har lång resväg till skolan och därmed svårt att hinna till språklektionen från distanslektion före eller till nästa lektion efter språket så får du gärna vara på skolan så stor del av dagen som kan behövas – antingen sitta med i klassrummet med läraren på dina distanslektioner, eller i ett grupprum och delta på distans som resten av klassen. Du har förstås rätt att delta i språklektionen på distans, men i och med att resten av gruppen träffas i klassrummet kommer det vara till fördel att delta på samma villkor som de – det går inte att komma ifrån det faktum att interaktionen med andra är central för utvecklingen i språk, och den kommer att underlätta om alla befinner sig på plats.

Fråga: Finns det någon möjlighet för mig som elev att få veta redan nu ifall fredagen före höstlovet kommer att vara PARDIS för min klass?
Svar: Vi har ett PARDIS-schema för resten av terminen, men det är inte alls säkert att det kommer att vara aktuellt längre fram. Situationen kan komma att ändras när som helst och vi bör alla därför ha ett så flexibelt och öppet förhållningssätt till vad som gäller – men som riktlinje kan man tänka att vi jobbar i planeringsperioder om ungefär tre veckor, så med största sannolikhet gäller PARDIS-schemat tre veckor framåt (förändringar kan dock komma att behöva ske med kortare varsel än så).Frågor? Tala med din handledare!

Hälsningar

Jan Liljegren, rektor och Per Hagdahl, biträdande rektor