Täby Enskilda: Allt är inte som vanligt, covid-19 sprids fortfarande

Hej alla elever, vårdnadshavare och personal på Täby Enskilda!

Nedan följer uppdaterad information om pandemiläget, där vi svarar på tre viktiga frågor vi har fått senaste dagarna:

  1. Jag har hört att det är många covid-fall på skolan?
  2. Varför inför inte skolan distansundervisning för alla elever på en gång?
  3. Hur länge ska jag stanna hemma?

1. “Jag har hört att det är många covid-fall på skolan. Stämmer det?”

Nej. Under perioden 24 september till 9 november har skolan fått kännedom om totalt tio fall med covid-19, spridda över tid och ej kopplade till varandra. I de fall personen i fråga har varit på skolan en dag med möjlig risk för smittspridning har vi skickat ett brev till alla elever som har varit på samma lektioner som den smittade eleven och hans eller hennes vårdnadshavare enligt riktlinjer från Smittskydd och Folkhälsomyndigheten.

Om du som elev eller vårdnadshavare inte har fått någon sådan information från skolan har alltså din ungdom inte utsatts för ökad smittrisk från den covid-19-smittade personen.

Om skolan får kännedom om att flera elever i en klass har konstaterad covid-19 kan vi som åtgärd besluta att den berörda klassen har 100% distansundervisning under en tid för att minska risken för smittspridning.

2. “Varför inför inte skolan distansundervisning för alla elever på en gång?”

Folkhälsomyndigheten uttrycker sig tydligt vad gäller gymnasieskolan:
Gymnasieskolan är viktig för ungas hälsa. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan ungas behov av, samt rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att ungdomar oftast får milda symtom samt att olika skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Därför är vår bedömning att gymnasieskolan bör vara öppen under pandemin.

Skolverket förtydligar också i vilka fall det kan bli aktuellt för en enskild skola att besluta om att stänga skolan och bedriva distansundervisning för alla elever. Det handlar om fem olika situationer: 

  1. På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  2. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  3. Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  4. På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
  5. För att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Då ingen av dessa situationer just nu är tillämplig väljer skolan att bedriva undervisning på plats för cirka två tredjedelar av skolans elever medan en tredjedel, enligt ett rullande schema, har undervisning på distans.

Vi följer utvecklingen nära och tar del av tillgänglig relevant information.

Vi har en god beredskap att snabbt ställa om, i det fall vi så anmodas eller nödgas, till distansundervisning för alla elever.

3. Hur länge ska jag stanna hemma? En sammanfattning

Även om du själv inte blir så sjuk kan de i din närhet bli allvarligt sjuka. Därför är det viktigt att du hjälper till att minska smittspridning genom att följa de regler som finns.

UtgångslägeTestningGällerGör så här:
Positivt testsvarOm test har tagits och det visar att du har covid-19AllaStanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom, varav minst de sista 2 dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.
Meddela skolan genom att kontakt din handledare. Berätta vilken dag som du först fick symtom.
Negativt testsvarOm test har tagits och det visar att du inte har covid-19AllaStanna hemma tills du är pigg och frisk.
Du känner dig sjuk meninget test har tagits
På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen ej går över på ett dygn.Alla från och med gymnasie-
ålder
Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn; stanna hemma så länge du har symtom plus 2 extra dagar.
Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst 7 dygn.
Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de 2 sista dygnen har varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till verksamheten (skola/arbete) även om du har kvar lindriga symtom (t.ex lätt hosta eller lätt snuva)
När någon i hushållet har misstänkt covid-19Personen i hushållet som är sjuk ska isolera sig i hemmet så gott det går.
Försök boka tid för att ta prov genom 1177.se så fort som är möjligt
Alla i hushålletFörsök hålla avstånd till den som är sjuk.
Håll noggrann handhygien.
Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19.Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall.Alla i hushålletbåde sjuka och friska ska stanna hemma.(Undantag barn på grundskola)För den som är sjuk gäller förhållningsregler som vid positivt provsvar.
För den som inte är sjuk gäller att stanna hemma 7 dagar från när personen i hushållet fick ett positivt testsvar.
Meddela din handledare och studera på distans under en begränsad tid (sju dagar).Undvik att delta i fritidsaktiviteter eller sociala aktiviteter utanför skolan i 7 dagar.
Om du inte insjuknar inom 7 dagar så kan du komma tillbaka till skolan på dag 8 men kom ihåg att vara extra uppmärksam på symtom nästkommande 1-2 veckorna.
Blir du sjuk gäller 7 dagar från när du fick symtom eller positivt covid-test
Om du har antikroppar mot covid-19 och blir sjuk.Om test har tagits som visar på antikroppar mot covid-19.AllaOm du har antikroppar mot covid-19 och får symtom gäller att stanna hemma tills du är pigg och frisk.
Det är ännu inte klarlagt hur länge antikroppar skyddar och därför ska man känna sig frisk och vara feberfri för att kunna vara i skolan.

För mer information om covid-19

  • Folkhälsomyndighetens hemsida här 
  • 1177 hemsida här

Vänligen 
Jan Liljegren, rektor 
Per Hagdahl, biträdande rektor 
Malin Nygren, skolsköterska